V naši ustanovi vam v skladu z določili Zakona o pacientovih pravicah in na njegovi podlagi sprejetih predpisov zagotavljamo uresničevanje pravic z namenom, da bi na ta način prispevali k večji kakovosti zdravstvenih storitev in oskrbe, ki vam jih nudimo. Pri nas spoštujemo pravice pacientov in njihovih družin, spodbujamo k enakopravnem in aktivnem sodelovanju pri izbiri in poteku zdravljenja.

Dovolite nam, da v nadaljevanju na kratko podamo glavne pravice in dolžnosti pacienta, ki izhajajo iz Zakona o pacientovih pravicah:

 • Pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe
 • Pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi
 • Pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev
 • Pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
 • Pravica do spoštovanja pacientovega časa
 • Pravica do obveščenosti in sodelovanja
 • Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju
 • Pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje
 • Pravica do drugega mnenja
 • Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo
 • Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov
 • Pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic
 • Pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic

Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe je pacient dolžan:

 • Dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja
 • V času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil
 • Dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljno zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa
 • Obvestiti zdravstvene delavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem
 • Biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic ostalih pacientov ter zdravstvenih delavcev
 • Spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev
 • Obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku od predvidenega pregleda ali operacije

Zastopnik pacientovih pravic

Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah.

Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Zastopnik pacientovih pravic:

 • pacientu na primeren način svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar so te kršene
 • daje konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in predlaga možne rešitve
 • pacientu nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po tem zakonu
 • za pacienta opravlja potrebne poizvedbe v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvenih storitev
 • pri izvajalcih zdravstvenih storitev neformalno posreduje z namenom hitrega odpravljanja kršitev
 • kadar ne gre za kršitev pravic po tem zakonu, pacienta napoti na pristojno pravno ali fizično osebo ali pristojen državni organ
 • v okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstva po tem zakonu in daje predloge, pojasnila in druge izjave v imenu in v korist pacienta za hitro in uspešno razrešitev spora

Zastopnik pacientovih pravic je gospa Zlata Rebolj, NIJZ OE Novo mesto, Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto (1. nad.), e-pošta: zlata.rebolj.ext@gov.si

Delovni čas: torek od 14.00 do 20.00 ure in četrtek od 9.00 do 15.00 ure.

V času uradnih ur je zastopnica dosegljiva tudi na mobilni telefonski številki 051 385 485.

Uradne ure za naročanje:

Od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro. Telefonska številka: 07 39 34 313